Ogłoszenie o naborze na stanowisko: KIEROWNIK ODDZIAŁU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29 marca 2018

Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach ogłosiła nabór na stanowisko: KIEROWNIK ODDZIAŁU. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Ogłoszenie o naborze nr 24652 z dnia 29 marca 2018 r.
OFERTY DO: 09 kwietnia 2018
WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1
STATUS: nabór w toku

DODATKOWE: Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
kierownik oddziału Oddział II Ewidencji, Opracowania i Zabezpieczania Zasobu Archiwalnego

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Kielce

ADRES URZĘDU: Archiwum Państwowe w Kielcach ul. Janusza Kusocińskiego 57 25-045 Kielce

WARUNKI PRACY:
Praca biurowa wykonywana 8 godzin dziennie w siedzibie urzędu. Praca z materiałami archiwalnymi (kontakt z kurzem archiwalnym, czynnikiem alergennym, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt), wymagająca wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem akt.
Stanowisko pracy wyposażone jest w sprzęt biurowy, w tym monitor ekranowy. Oświetlenie na stanowisku pracy jest naturalne i sztuczne.
Budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, jest wyposażony w podjazd, windy oraz odpowiednio dostosowane pomieszczenia sanitarne.
Budynek wyposażony jest w system kontroli dostępu.

ZAKRES ZADAŃ:
- Nadzorowanie wykonywania przez podległych pracowników czynności związanych z przejmowaniem,
przechowywaniem, rozmieszczaniem, zabezpieczaniem i konserwacją, ewidencjonowaniem, opracowaniem oraz
inwentaryzacją zespołów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami metodycznymi, ich digitalizacją i
udostępnianiem materiałów archiwalnych.
- Bezpośredni nadzór nad opracowaniem zespołu (zbioru) archiwalnego, w tym kontrola poprawności sporządzenia
inwentarza.
- Sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań z pracy własnej i pracy Oddziału. Sporządzanie opracowań,
zestawień, analiz, planów, wniosków, sprawozdań oraz ekspertyz naukowych w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi i metod ich opracowania.
- Opracowywanie i inwentaryzacja zespołów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami metodycznymi.
- Nadzorowanie obsługiwania przez podległych pracowników baz danych w celu weryfikowania kompletności i
poprawności danych.
- Opracowywanie nowych i modernizowanie obowiązujących procedur, rozwiązań, zarządzeń i przepisów wewnętrznych w zakresie realizowanych przez Oddział zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
- Wykształcenie: wyższe historyczne
- doświadczenie zawodowe: 5 lat w zakresie przejmowania, przechowywania i opracowania zasobu archiwalnego,
opracowania technicznego zasobu, digitalizacji i udostępniania
- Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktów
wykonawczych
- Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych
- Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego
- Znajomość języka rosyjskiego w stopniu podstawowym
- Umiejętność redagowania pism
- Biegła obsługa pakietu MS Office i urządzeń biurowych
- Umiejętność organizowania pracy własnej i zespołu oraz kierowania i koordynowania pracą zespołu
- Umiejętność podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności
- Umiejętność rozwiazywania problemów i konfliktów
- Planowanie i myślenie strategiczne, nastawienie na osiągnięcie rezultatu, kreatywność, efektywna komunikacja
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE:
- Wykształcenie: wyższe historyczne ze specjalnością archiwalną lub studia podyplomowe z archiwistyki
- doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze kierowania zespołem
- Znajomość ustawy o finansach publicznych
- Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne
- Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu podstawowym
- Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
- Terminowość, rzetelność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:
- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
- Kopia poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
- Dokumenty należy złożyć do: 09 kwietnia 2018 r.
- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
- Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Kielcach
  ul. Janusza Kusocińskiego 57
  25-045 Kielce
  Oświadczenia, CV, list motywacyjny oraz kopie dokumentów należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.
  Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "nabór na kierownika oddziału".

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego telefonicznie lub na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy.

Kandydatki/kandydaci niezakwalifikowani mogą odebrać swoje oferty w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po upływie w/w terminu, oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty otrzymane po terminie, niekompletne, niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 41 260 53 13

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-29
Data publikacji:2018-03-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:476