Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Oddział w Sandomierzu

27-600 Sandomierz
ul. Żydowska 4
tel./fax. /41/ 260 53 14
sandomierz@kielce.ap.gov.pl

czynne: pn.- pt. 7.30 - 15.30

Czytelnia akt czynna: pn. - pt. 8.00 - 15.00

 

Zakres kompetencji terytorialnych placówki to dzisiejszy powiat opatowski, sandomierski, staszowski oraz tereny należące do byłego woj. tarnobrzeskiego.

 

 

 

 

 Rys historyczny

 

   Archiwum Państwowe w Sandomierzu rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 grudnia 1950 r., początkowo pod nazwą Od­dział Powiatowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach. Po ukazaniu się dekretu o archiwach państwowych z dnia 29 marca 1951 roku (Dziennik Ustaw nr 19, poz. 149), przyjęło nazwę: Powiatowe Archiwum Państwowe w Sandomie­rzu. Obejmowało zasięgiem działania powiaty: sandomierski i opatowski, a po utworzeniu w roku 1954 powiatu staszowskiego również i ten powiat.

Zgodnie z wymienionym wyżej dekretem powiatowe archi­wa miały zabezpieczać i przekazywać do wojewódzkich archi­wów państwowych materiały archiwalne z terenu swej działal­ności.

   Najważniejszym wydarzeniem w rozwoju archiwów powia­towych, w tym także Powiatowego Archiwum Państwowego w Sandomierzu, było Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1957 roku w sprawie państwowego zasobu archiwalnego wraz ze zmianami z dnia 30 grudnia 1958 r.(Dz. U. nr 12, poz. 66; Dz. U. nr 2, poz. 12), które przyznało archiwom powiato­wym prawo do wieczystego przechowywania zasobu archiwal­nego. Podniesieniu rangi archiwów powiatowych służyły także wytyczne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 1958 r. (Wytyczne z dnia 24 IV 1958 r. w sprawie nowego profilu archiwów powiatowych /w:/ Zbiór przepisów ar­chiwalnych. Stan na dzień 30 VI1961 r. opr. M. Bielińska, A. Ptaśnikowa. Warszawa 1962, s. 40-41), które ustaliły m. in., że zasób archiwów powiatowych będzie obejmował archiwalia szcze­bla powiatowego i niższego, od wieku XIX począwszy, oraz na­łożyły obowiązek aktywnego włączenia się archiwów w nurt ży­cia kulturalnego i naukowego regionu.

   Z dniem 1 września 1953 r. powołano do życia Powiatowe Archiwum Państwowe w Tarnobrzegu, podporządkowane bez­pośrednio Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Rzeszo­wie z siedzibą w Przemyślu. Obejmowało swoim zasięgiem dzia­łania powiaty: tarnobrzeski, niżański (od 1973 r. stalowowolski) i mielecki.

   Następne zmiany organizacyjne dotyczyły Powiatowego Ar­chiwum Państwowego w Sandomierzu, które w 1965 r., zostało przemianowane na Oddział Terenowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach.

Konsekwencją dwustopniowego podziału administracyjnego kraju z 1975 r., było powołanie z dniem 21 stycznia 1976 r. Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Tarnobrzegu z sie­dzibą w Sandomierzu (Zarządzenie nr 4 Ministra Nauki, Szkol­nictwa Wyższego i Techniki), obejmującego swoim działaniem teren nowo utworzonego województwa tarnobrzeskiego. Statut Archiwum Wojewódzkiego określał, że jego zasób stanowią materiały archiwalne zgromadzone do dnia 31 stycznia 1976 r. w Oddziale Terenowym w Sandomierzu i Powiatowym Archi­wum Państwowym w Tarnobrzegu, a także akta powstałe lub powstające na terenie działania Wojewódzkiego Archiwum Pań­stwowego i przejmowane przez nie od władz, urzędów, instytu­cji, organizacji i osób prywatnych.

   W 1984 r., archiwum sandomierskie zostało ponownie pod­porządkowane Archiwum Państwowemu w Kielcach i jako Od­dział tegoż archiwum obejmuje swoim zasięgiem działania te­ren dawnego województwa tarnobrzeskiego.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-06 12:13przez:
Opublikowano:2015-05-06 10:01przez:
Zmodyfikowano:2024-07-10 10:01przez:
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Kielcach
Odwiedziny:89340

Rejestr zmian

  • [2024-07-10 10:01:06]m
  • [2022-03-25 11:07:29]m