Archiwum Państwowe w Kielcach

Lekcje archiwalne

  1. Archiwum Państwowe w Kielcach – historia – zadania – zasób (Kielce - Konrad Maj, Paulina Kaleta, Sandomierz – dr Piotr Sławiński ).

Lekcja adresowana jest zarówno do uczniów szkół wszystkich szczebli, jak i studentów. Charakter wprowadzający ma zdefiniowanie podstawowych pojęć z zakresu archiwistyki, takich jak: archiwum, archiwistyka, źródło historyczne, zasób, zespół, jednostka archiwalna. Następnie omawiane są zadania i funkcje Archiwum Państwowego w Kielcach wraz z jego strukturą organizacyjną. Kolejnym ogniwem jest rys historyczny archiwów ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Archiwum Państwowego w Kielcach. Trzecią część lekcji wypełnia ogólna charakterystyka zasobu archiwalnego połączona z informacją o zasadach korzystania z materiałów archiwalnych. Całość lekcji zamyka prezentacja najciekawszych pod kątem historycznym i wizualnym archiwaliów, ze zwróceniem uwagi na ich różnorodność pod względem formalnym, językowym, chronologicznym, proweniencyjnym.

  1. Wizyta w archiwum – jak korzystać z zasobu – praktyczne wskazówki (Kielce - Konrad Maj, Paulina Kaleta, Sandomierz – dr Piotr Sławiński ).

Wizyta w archiwum - jak korzystać z zasobu to praktyczne wskazówki, których adresatem są głównie studenci oraz uczniowie szkół średnich, a w wyjątkowych sytuacjach także szkół niższego szczebla. Celem lekcji jest zapoznanie słuchaczy z warsztatem pracy historyka i archiwisty. Wprowadzeniem jest ogólna charakterystyka zasobu archiwalnego. W kolejnej części słuchacze zapoznają się z regulaminem pracowni naukowej, formami i zasadami udostępniania materiałów archiwalnych, cennikiem świadczonych przez Archiwum usług. Drugie ogniwo lekcji ma charakter praktyczny i składa się z instruktażu korzystania z pomocy archiwalnych oraz ćwiczeń wypełniania formularzy i druków. Element zasadniczy lekcji stanowi wyszukiwanie przez uczniów bądź studentów informacji znajdujących się bezpośrednio w materiałach archiwalnych, a następnie krytyka i analiza wybranych źródeł historycznych.

  1. Archiwum Państwowe źródłem poznania genealogii i historii rodziny (Kielce - Konrad Maj, Paulina Kaleta, Sandomierz – dr Piotr Sławiński ).

Lekcja może być adresowana do uczniów wszystkich typów szkół. Jej celem jest zainteresowanie ucznia historią i genealogią własnej rodziny. Głównym elementem jest wskazanie metod prowadzenia poszukiwań genealogicznych i omówienie źródeł genealogicznych wraz z ich prezentacją. Uzupełnieniem jest informacja na temat gromadzenia i porządkowania materiałów genealogicznych oraz ich wykorzystania w tablicach i drzewach genealogicznych.

  1. Materiały archiwalne dotyczące Powstania Styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach (Konrad Maj), istnieje możliwość (w oparciu o prezentację multimedialną) przeprowadzenia takiej lekcji w szkole. Konspekt
  2. Źródła do dziejów I wojny światowej w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach – drogi do Niepodległości (Iwona Pogorzelska), istnieje możliwość (w oparciu o prezentację multimedialną) przeprowadzenia takiej lekcji w szkole. Konspekt
  3. Źródła do dziejów harcerstwa na Kielecczyźnie przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach (Iwona Pogorzelska), istnieje możliwość (w oparciu o prezentację multimedialną) przeprowadzenia takiej lekcji w szkole. Konspekt

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-10-13 13:40przez:
Opublikowano:2021-10-13 08:55przez: AK
Zmodyfikowano:2023-04-14 08:55przez: AK
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Kielcach
Odwiedziny:7993

Rejestr zmian

  • [2023-04-14 08:55:18]AKm
  • [2023-04-14 08:54:00]AKm
  • [2021-10-13 13:42:05]AKm
  • [2021-10-13 13:40:01]AKn