Archiwum Państwowe w Kielcach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: MŁODSZY ARCHIWISTA

9 sierpnia 2018

Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach ogłosiła nabór na stanowisko: młodszy archiwista. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Ogłoszenie o naborze z dnia 9 sierpnia 2018 roku

OFERTY DO:  23 sierpnia 2018

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach

poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

młodszy archiwista

w Oddziale III Udostępniania, Informacji i Edukacji Archiwalnej

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Kielce

ADRES URZĘDU: ul. Janusza Kusocińskiego 57, 25-045 Kielce


WARUNKI PRACY

Praca biurowa wykonywana 8 godzin dziennie w siedzibie urzędu, związana z permanentną obsługą klienta zewnętrznego (kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe).

Praca z materiałami archiwalnymi (kontakt z kurzem archiwalnym, czynnikiem alergennym, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt), wymagająca wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem akt.

Budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażony jest w podjazd, windy, odpowiednio dostosowane pomieszczenia sanitarne.

Budynek wyposażony jest w system kontroli dostępu.

Stanowisko pracy wyposażone jest w sprzęt biurowy, w tym monitor ekranowy.

Oświetlenie na stanowisku pracy jest naturalne i sztuczne.

ZAKRES ZADAŃ

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

WYMAGANIA DODATKOWE

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Oświadczenia, CV, list motywacyjny oraz kopie dokumentów należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "nabór na stanowisko młodszego archiwisty".


 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem telefonicznie lub na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy.

Kandydatki/kandydaci niewybrani mogą odebrać swoje oferty w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po upływie w/w terminu, oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty otrzymane po terminie (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego), niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 260 53 13.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-09
Data publikacji:2018-08-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:383