Archiwum Państwowe w Kielcach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: STARSZY ARCHIWISTA

16 kwietnia 2018

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 25126 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Data wyniku: 27 kwietnia 2018 r.

Nazwa stanowiska: starszy archiwista

Nazwa urzędu: Archiwum Państwowe w Kielcach

Adres urzędu: Archiwum Państwowe w Kielcach, ul. Janusza Kusocińskiego 57,  25-045 Kielce

Wyniki naboru: brak ofert kandydatek/kandydatów

Archiwum Państwowe w Kielcach

Ogłoszenie o naborze z dnia 16 kwietnia 2018 roku

Oferty do dnia 23 kwietnia 2018 roku

 

Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: STARSZY ARCHIWISTA

w Oddziale III Udostępniania, Informacji i Edukacji Archiwalnej

Nabór w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Kielce

ADRES URZĘDU:

Archiwum Państwowe w Kielcach
ul. Janusza Kusocińskiego 57
25-045 Kielce


WARUNKI PRACY

Praca biurowa wykonywana 8 godzin dziennie w siedzibie urzędu, związana z obsługą klienta zewnętrznego (częste kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe). Praca z materiałami archiwalnymi (kontakt z kurzem archiwalnym, czynnikiem alergennym, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt), wymagająca wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem akt.
Budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażony jest w podjazd, windy, odpowiednio dostosowane pomieszczenia sanitarne.
Budynek wyposażony jest w system kontroli dostępu.
Stanowisko pracy wyposażone jest w sprzęt biurowy, w tym monitor ekranowy. Oświetlenie na stanowisku pracy jest naturalne i sztuczne.

ZAKRES ZADAŃ

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

WYMAGANIA DODATKOWE

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Oświadczenia, CV, list motywacyjny oraz kopie dokumentów należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.
Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "nabór na starszego archiwistę - zastępstwo".

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego telefonicznie lub na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy.
Kandydatki/kandydaci niezakwalifikowani mogą odebrać swoje oferty w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.
Po upływie w/w terminu, oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty otrzymane po terminie, niekompletne, niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 41 260 53 13

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-16
Data publikacji:2018-04-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:938